Zasady Wynajmu
Apartamentów w Poznaniu

Regulamin wynajmu apartamentów

WSTĘP

1. Niniejszy regulamin określa warunki rezerwacji apartamentów które prezentowane są na stronie www.Apartamenty-Poznan.eu.

2. Właściciele apartamentów będą Państwu bardzo wdzięczni za przestrzeganie niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych gości.

3. Poniższy regulamin stosuję następującą terminologię:

Gość – Najemca

Właściciel Apartamentu – Wynajmujący

Apartament – lokal mieszkalny w budynku przy ulicy Słowackiego 17 w Świnoujściu.

REZERWACJA

Aktualna oferta apartamentów do wynajmu znajduje się wyłącznie na naszej stronie internetowej www.kocham-morze.pl .
Rezerwacja apartamentu oznacza jednocześnie akceptację regulaminu.
W celu dokonania rezerwacji należy skorzystać z formularza rezerwacyjnego dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.kocham-morze.pl lub skontaktować się telefonicznie w godzinach od 8.00 do 21.00 pod numerem +48 666 210 514. Dane, które należy podać to: termin pobytu, data przyjazdu i wyjazdu, wskazany apartament, dane kontaktowe, ilość osób w apartamencie oraz godzinę przybycia.
Potwierdzenie rezerwacji ze strony Klienta jest jednoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia umowy wynajmu apartamentu.
Potwierdzenie rezerwacji z naszej strony oznacza przyjęcie oferty i skutkuje zawarciem umowy wynajmu apartamentu.
W ciągu 3 dni od dnia potwierdzenia wstępnej rezerwacji ( o ile nie zostało ustalone inaczej) Najemca zobowiązany jest do wpłaty zadatku w wysokości 30% ogólnych kosztów pobytu. Wpłaty należy dokonać na następujący rachunek bankowy: dla przelewów krajowych w PLN: 29 1090 2268 0000 0001 2970 6111 ,dla przelewów zagranicznych w Euro: 38 1500 1722 1117 2013 0037 0000, Za datę wpłaty uznaje się datę uznania wskazanego rachunku bankowego.
W przypadku braku zapłaty zadatku w ustalonym przez strony terminie Wynajmujący ma prawo do odstąpienia od umowy.
Pozostałą do rozliczenia należność za pobyt Wynajmujący wpłaca przed przyjazdem przelewem na konto firmy Kocham-Morze.pl lub gotówką (w PLN lub równowartość w Euro) w dniu przyjazdu. Na poczet ceny zaliczeniu ulega zapłacony zadatek.
Minimalny okres wynajmu wynosi trzy doby ,oraz minimum 7 dni w sezonie letnim .
CENY ZA WYNAJEM

Obowiązujące ceny wynajmu apartamentów podane są na naszej stronie internetowej www.kocham-morze.pl.

Obowiązujące ceny za opłaty dodatkowe (sprzątanie końcowe, opłaty uzdrowiskowe) podane są tylko na naszej stronie internetowej www.kocham-morze.pl.
Cena wynajmu uwzględnia wszystkie podatki i opłaty dodatkowe tzn. opłaty za media , prąd, woda.
Cena podana przy danym apartamencie jest ceną za jego wynajem na dobę w danym okresie, bez względu na liczbę osób w nim przebywających, lecz nie większą niż jest to przewidziane dla danego apartamentu.
Opłata za sprzątanie końcowe apartamentu pobierana jest jednorazowo w przypadku pobytu poniżej 10 dni, w dniu przyjazdu.
PRZYJAZD I WYJAZD KLIENTÓW, ODBIÓR KLUCZY, PŁATNOŚĆ

Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00 i kończy o godz. 11.00 dnia następnego
Zameldowanie odbywa się od godziny 15.00 do 22.00. Istnieje opcja późnego zameldowania w godzinach 22.00 – 1.00 objęta opłatą w wysokości 50 zł. W takim wypadku wymagany jest wcześniejszy kontakt w celu potwierdzenia takiej możliwości
Opuszczenie apartamentu przez Klienta w ostatnim dniu pobytu powinno nastąpić do godziny 11:00. Przekazanie kluczy oraz odbiór apartamentu przez przedstawiciela firmy Kocham-Morze.pl odbywa się zawsze w apartamencie po wcześniejszym zgłoszeniu przez Najemcę i ustaleniu godziny odbioru.
Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych godzin przyjazdu i wyjazdu.
W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie Kocham-Morze.pl. W razie braku kontaktu z Najemcą, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji.
Procedura zameldowania wymaga okazania przez Gościa dowodu tożsamości ze zdjęciem . Wymagana jest wpłata kaucji zabezpieczającej w wysokości 400 zł. Kaucja ta jest zwracana podczas wymeldowania. Kaucja jest zabezpieczeniem w przypadku szkód lub zniszczeń.

Opłatę za pobyt uiszcza się z góry przelewem w całości przed przyjazdem lub gotówką w dniu przyjazdu pomniejszoną o wpłacony zadatek .
Właściciel udostępnia apartament po uiszczeniu 100% wartości rezerwacji oraz po dokonaniu wpłaty kaucji i okazaniu dokumentu tożsamości .
Przy budynku, w którym znajdują się apartamenty istnieje możliwość bezpłatnego zaparkowania pojazdu. Parking jest niestrzeżony, Właściciel apartamentu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony pojazd ani znajdujące się w nim mienie. Ilość miejsc parkingowych jest ograniczona.
OBOWIĄZKI KLIENTA

Najemca zobowiązuje się używać przedmiotu najmu wyłącznie w celach mieszkaniowych i nie może oddawać apartamentu w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim.
W apartamencie nie może przebywać większa liczba osób, niż zgłoszona w procesie rezerwacji.
Najemca zobowiązany jest do poszanowania zasad dobrego sąsiedztwa. W przypadku, gdy Najemca w sposób znaczący narusza spokój lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu Najemcy pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
Najemca zobowiązany jest do zachowania apartamentu w stanie zastanym w momencie rozpoczęcia pobytu. Przestawianie mebli oraz sprzętów AGD/RTV, będących na wyposażeniu apartamentu jest zabronione.
W apartamentach obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 8.00.
Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób przebywających w wynajmowanym przez Najemcę apartamencie w okresie trwania umowy najmu apartamentu.
W przypadku wystąpienia szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu, Klient powinien zawiadomić Kocham-morze.pl.
Najemca odpowiedzialny jest za klucze do apartamentu, a w razie zagubienia – zobowiązany jest do pokrycia kosztów zakupu i montażu nowego zamka lub wkładki antywłamaniowej.
9. Najemca ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody i urządzeń elektrycznych. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową Najemca nie może używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, niestanowiących wyposażenia lokalu poza: komputerami, maszynkami do golenia, suszarkami do włosów i ładowarkami do telefonów komórkowych.
Ze względu na bezpieczeństwo i komfort gości palenie papierosów / używanie świec w apartamencie jest zabronione! Miejsce, w którym można palić papierosy w zależności od konkretnego apartamentu wyznaczy w dniu zawarcia umowy Wynajmujący. W przypadku złamania zakazu palenia Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 500 zł.
Serdecznie zapraszamy bez zwierząt domowych.
Wynajmujący ma prawo odmówić przyjęcia Najemcy, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządził szkody na mieniu Wynajmującego lub zakłócił zasady dobrosąsiedzkiego współżycia.
Bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego, zdjęcia i filmy wykonane w apartamencie, na których widoczne jest wyposażenie apartamentu, nie mogą być udostępniane publicznie. Zakaz ten dotyczy w szczególności umieszczania zdjęć lub filmów na portalach internetowych i społecznościowych.
Organizowanie wszelkiego rodzaju imprez w apartamencie jest niedozwolone. W przypadku złamania zakazu organizacji imprez Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 1000 zł.
REZYGNACJA , BRAK PRZYJAZDU KLIENTA , ZMIANA WARUNKÓW UMOWY

Informacje o zmianie lub rezygnacji z rezerwacji należy skierować do nas w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty e-mail, lub za pośrednictwem poczty.
W przypadku rezygnacji przez Klienta z rezerwacji, wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi, z wyłączeniem przypadku, gdy firma przyjmie inną rezerwację na ten sam apartament w tym samym okresie i na tych samych warunkach finansowych. Wówczas zadatek zostanie zwrócony w terminie 7 dni po realizacji nowej rezerwacji.
Brak przyjazdu Klienta lub kontaktu z jego strony w umówionym dniu przyjazdu skutkuje zwolnieniem apartamentu do ponownej rezerwacji następnego dnia.
Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od umowy bądź zaoferowania innego apartamentu w przypadku, gdy z przyczyn obiektywnych (siła wyższa) korzystanie z zarezerwowanego apartamentu nie jest możliwe. Jeśli zamienny apartament nie odpowiada oczekiwaniom klienta, ma on prawo do odstąpienia od umowy wynajmu, a wpłacony zadatek zostanie zwrócony w całości.
Wynajmujący nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany przez Najemcę okres pobytu
W razie sporów mogących wyniknąć z realizacji umowy strony będą dążyć do ich polubownego rozstrzygnięcia, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia strony poddadzą spór pod rozstrzygniecie Sądu Powszechnego.
Dane osobowe Klienta zostaną należycie zabezpieczone i za jego zgodą wykorzystane przez naszą firmę, wyłącznie dla potrzeb świadczenia usług w myśl przepisów ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Reklamacje z tytułu wynajmu apartamentów należy kierować w formie pisemnej na adres siedziby firmy Kocham-morze.pl . Firma Kocham-morze.pl ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji.
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Usługach turystycznych.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Ewentualne przedmioty użytku osobistego pozostawione w apartamentach przez Naszych Gości zostaną odesłane na wskazany przez nich adres na ich koszt.
Integralną część regulaminu stanowi opis wyposażenia apartamentów.